วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556

ฮือฮา ทรงผมนักเรียน ชายตัดรองทรงได้ หญิงยาวตามชอบ

ทรงผมนักเรียนชายเลิก กะลาครอบ และนักเรียนหญิง ยาวได้ตามชอบ ซึ่งเป็นที่ฮือฮาสำหรับ วงการศึกษาของไทยที่มีการปลดแอกระเบียบเก่าแก่มาเป็นเวลานาน ซึ่งก็เป็นที่วิจารณ์ของผู้คนมากมายในสังคมทั้งข้อดีและข้อเสีย  แต่สำหรับเด็กนักเรียนแล้วเป็นที่ชื่นชอบเป็นอย่างยิ่ง สนับสนุนนโยบายนี้เต็มที่ 

รมว.ศธ.กล่าวว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งมีกฎกระทรวงจำนวน ๒ ฉบับที่เกี่ยวข้อง โดยได้ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ
 ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๕ คือกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๑๕) ซึ่งระบุว่า 
การแต่งกายและความประพฤติดังต่อไปนี้ถือว่าไม่เหมาะสมแก่สภาพของนักเรียน คือ "นักเรียนชาย 
ไว้ผมยาว โดยไว้ผมข้างหน้าและกลางศีรษะยาวเกิน ๕ เซนติเมตร และชายผมรอบศีรษะไม่ตัดเกรียนชิดผิวหนัง
หรือไว้หนวดหรือเครา นักเรียนหญิง ตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาต 
ให้ไว้ยาวเกินกว่านั้นก็ให้รวบให้เรียบร้อย.."ต่อมามีการแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวเพิ่มเติมจนเป็น กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๘) ลงวันที่ ๖
มกราคม พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งระบุว่า การแต่งกายและความประพฤติดังต่อไปนี้ถือว่าไม่เหมาะสมแก่สภาพ
ของนักเรียน คือ "นักเรียนชาย ตัดผมหรือไว้ผมยาวจนด้านข้างและด้านหลังยาวเลยตีนผมหรือไว้หนวด
ไว้เครา นักเรียนหญิง ตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตให้ไว้ยาว
เกินกว่านั้นก็ให้รวบให้เรียบร้อย..
ดังนั้น หากตีความตามกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๑๕ นักเรียนชายจะต้องไว้ผมด้านข้างและด้านหลังเกรียน
แต่กฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๑๘ เปลี่ยนแปลงให้นักเรียนชายไว้ผมรองทรงไว้ ไม่ต้องเกรียนผมด้านข้างหรือ
ด้านหลัง ซึ่งในทางปฏิบัติโรงเรียนยังคงยึดติดกับทรงผมเกรียนตามกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๑๕ 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะกฎกระทรวงฉบับใหม่ เปิดโอกาสให้เด็กไว้ทรงยาวแบบรองทรงได้
ส่วนทรงผมของนักเรียนหญิงนั้น กฎกระทรวงทั้ง ๒ ฉบับ กำหนดให้นักเรียนหญิงไว้ผมสั้นหรือยาวได้
 แต่ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียน ซึ่งเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลเช่นกันที่จะให้ทรงผมนักเรียนหญิงของแต่ละ
โรงเรียนจะมีความแตกต่างกันไปตามดุลยพินิจของทางโรงเรียน เมื่อกฎกระทรวงกำหนดให้นักเรียนหญิงเลือก
ไว้ผมยาวได้ นักเรียนหญิงของทุกโรงเรียนก็ควรอยู่บนแนวปฏิบัติเดียวกัน เพราะฉะนั้นจะให้ ศธ.ทำข้อแนะนำ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการไว้ผมยาวของนักเรียนหญิง เช่น หากไว้ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อย จากนั้นทุกโรงเรียน
จะต้องปฏิบัติให้เหมือนกัน โดยอนุญาตให้นักเรียนหญิงไว้ผมสั้นหรือยาวเลยต้นคอได้แต่ต้องรวบผมให้เรียบร้อย
รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องทรงผมนักเรียน จึงได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (สป.) จัดทำหนังสือเวียน เพื่อแจ้งไปยังสถานศึกษาในสังกัด ศธ.ทุกแห่ง เพื่อกำชับว่าใน
เรื่องของทรงผมนักเรียนนั้น ต้องยึดกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งระบุไว้ชัดเจน ให้นักเรียนชาย
ไว้ทรงยาวแบบรองทรงได้ และให้นักเรียนหญิงเลือกไว้ผมสั้นหรือยาวได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น